Поступак нострификације дипломе

Нострификација дипломе из Србије се може обавити на два начина. Први је са олакшицама, на основу билатералног споразума и други, класични, који подразумева нострификацију у одговарајућој образовној институцији. У оба случаја први корак је успостављање контакта са службом ЕНИЦ НАРИЦ у Аустрији, која ће дати инфор­мације о каснијем поступку.

Убрзани процес нострификације 
Између Аустрије и СФР Југославије је 27. јануара 1979. године потписан споразум о међусобном признавању академских титула.

Споразум су наследиле све земље бивше Југославије.

Академски степени односно дипломе, за смерове који су наведени у овом тексту, признају се на темељу реципрочности као потпуно равноправне. Имаоци неког српског академског степена, који су наведени у овом тексту, стечених на основу смерова у Србији, морају се примити непо­средно без додатних и допунских испита, у циљу припремања доктората, на универ­зитет у Аустрији на коме су организоване студије за тај докторат.

Пријем на ове студије обавља се у оквиру расположивих места и за то је потребно да се, поред подношења одговарајућих диплома или високошколских сведочанстава, пружи само још доказ о познавању од­говарајућег језика у довољној мери. Према том споразуму, следеће академске титуле се признају у брзом поступку, без дугог чекања и диференцијалних испита, али и гарантују упис на универзитете у Аус­трији без додатних испита. Нострификација према овом споразуму је бесплатна и за сам процес није потребно доставити диплому о познавању немачког језика.

Студијски програми који су равноправни:

 

Академске студије у Аустрији

Академске студије у Србији

Alte Geschichte und Altertumskunde Историја
Anglistik und Amerikanistik – Studienzweig Anglistik und Amerika-nistik Енглески језик и књижевност
Architektur Архитектура
Bauingenieurwesen Грађевинарство
Bergwesen Рударство
Biologie Биологија
– Studienzweig Botanik
– Studienzweig Zoologie
– Studienzweig Mikrobiologie
Chemie Хемија
– Studienzweig Chemie
Elektrotechnik Електротехника
Erdwissenschaften Геологија
– Studienzweig Geologie
– Studienzweig Technische Geologie
Forst- und Holzwirtschaft Шумарство
-Studienzweig Forstwirtschaft
Forst- und Holzwirtschaft Дрвна индустрија
Studienzweig Holzwirtschaft
Französisch Француски језик и књижевност
Studienzweig Französisch
Geographie Географија
– Studienzweig Geographie
Geschichte Историја
– Studienzweig Geschichte

 

Hüttenwesen Металургија
Italienisch Италијански језик и италијанска
– Studienzweig Italienisch књижевност
Klassische Philologie – Griechisch Класична филологија
– Studienzweig Klassische Philologie –
Griechisch
Klassische Philologie – Latein Класична филологија
– Studienzweig Klassische Philologie –
Latein
Landwirtschaft Пољопривреда
– Studienzweig Agrarokonomik – Усмерење агроекономија
Landwirtschaft Пољопривреда
– Studienzweig Pflanzenproduktion –    Усмерење производња биља-    Усмерење ратарство-    Усмерење воћарство и виноградарство
Landwirtschaft Пољопривреда
– Studienzweig Tierproduktion – Усмерење сточарство
Lebensmittel- und Gärungstechnologie Технологија животних намирница и врења
Mathematik Математика
– Studienzweig Mathematik
Maschinenbau Машинство
Musikwissenschaft Музикологија и етномузикологија
Physik Физика
– Studienzweig Physik
Psychologie Психологија
Sprachwissenschaft Лингвистика
– Studienzweig Indogermanistik
Technische Chemie Хемијска технологија, Општа хемијска технологија (без усме-рења)

Усмерење анорганска технологија Усмерење органска технологија Усмерење хемијско инжењерство и про­цесно инжењерство

Technische Mathematik Техничка математика
Technische Physik Техничка физика
Vermessungswesen Геодезија
– Studienzweig Landvermessung und
Ingenieurgeodasie

За следеће смерове није могуће урадити нострификацију, али се обавезују универзитети да студенте са стеченим дипломама у Србији приме без додатних испита.

Академске студије у Аустрији

Академске студије у Србији

Pädagogik Педагогија
Publizistik- und Kommunikationswi­ssenschaft Новинарство

Од документације је потребно припремити:

а)   Биографију (са ставкама досадашње едукације);

б)   Извод из матичне књиге рођених (+превод) или интернационални извод;

ц)    Потврда о држављанству (+превод) или пасош;

д)  Извод из књиге венчаних (у случају промене презимена);

е)   Диплома средње школе (+превод);

ф)  Списак положених предмета са оценама или индекс (превод није потребан);

г)   Диплома – оригинал (+ преведена копија);

х)  Попуњен формулар.

 

*Ставке б) – ф) можете поднети као оригинале или оверене фотокопије.

*Ставка г) се мора поднети у оригиналу и остаје у Министарству Аустрије док се не обави процес нострификације. Процедура за оне чије се титуле налазе на листи, чекају од две недеље до месец дана.

Преводи могу бити на енглеском или немачком језику. Препорука је направити фотокопије свих

докумената.

Документација се предаје уторком и четвртком од 9:00 до 12:00 часова.

Госпођа задужена за Србију, Црну Гору, Македонију и Словенију:

Dr. Theresia Wakounig

theresia.wakounig@bmwfw.gv.at

Teл. +43 (1) 53120/5928

Факс. +43 (1) 53120/99/5928

Federal Ministry of Science and Research

Teinfaltstraße 8, 3. спрат, број канцеларије 360, A-1010 Wien

 

За Босну и Херцеговину и Хрватску:

Mag. Marijana Saraf

marijana.saraf@bmwfw.gv.at
Тел. (0043/1) 53120/5922

Факс. (0043/1) 53120/99/5922

Приликом нострификације не можете доставити потврду да сте дипломирали, већ искључиво оригиналну диплому.

Стандардни процес нострификације

Уколико се ваше академско звање на налази на списку за убрзани процес нострифи­кације, а жеља вам је наставак школовања у Аустрији, никаква нострификација није потребна, чак иако сте завршили програм по старом систему у Југославији и немате ЕСПБ за предмете које сте похађали.

Пре него што почнете са процесом, потребно је да проверите да ли вам је нос­трификација заиста потребна. Нострификација за нека занимања уопште није нужна, тј. зависи од послодавца. На основу члана 88. Универзитетског Акта 2002. особе које поседују академско звање, добијено од стране признате високообразовне институције у иностранству (Србији) могу користити своје звање у Аустрији у облику, у каквом им је та институција доделила.

Другим речима, ако на својој дипломи имате нпр. звање Дипл. биол., као такво имате право користити и у Аустрији. Такође, треба имати у виду да овом процедуром релевантна академска институција може доделити већи број диферен­цијалних испита, па је често боље решење уписивање мастер студија, јер у том случају број диференцијалних испита не сме премашити 60 ЕСПБ бодова. Даље услове нострификације одређује релевантна образовна институција, али универзално је потребна и диплома о познавању немачког језика на Б2 нивоу.

Уколико је нострификација циљ, ENIC NARIC је први корак!

Документа која је неопходно послати (препорука је електронским путем):

а)   Попуњен образац;

б)   Диплома са преводом (енглески или немачки);

ц)  Додатак дипломи;

д)  Потврда пријаве боравка (Meldezettel).

Од ENIC NARIC службе добијате информацију које образовне институције у Аус­трији су одговорне за нострификацију ваше дипломе.

По добијању одговора од стране ENIC NARIC службе, можете ступити у контакт са релевантним образовним институцијама које ће вам дати упутства шта од документације је потребно поднети. Цена нострификације у овом случају износи 150€.

 

Желимо вам пуно среће при нострификацији дипломе!

Ваш ОССИ Беч