Istraživačka viza (Aufenthaltsbewilligung-Forscher)

Istraživačka viza (Aufenthaltsbewilligung-Forscher) predstavlja radnu dozvolu za istraživačke delatnosti u Austriji.

 1. Šta se podrazumeva pod istraživanjem?

Pod istraživanjem i eksperimentalnim razvojem se podrazumevaju sve sistematske i kreativne delatnosti koje imaju za cilj da posluže kao osnova za proširenje ljudske delatnosti, kulture i društva u cilju novih mogućnosti primene. Pod ovim se takođe podrazumeva planiranje ili stvaranje novih znanja, proizvoda, procedura, metoda i tehnika.
Kao naučna ili istraživačka aktivnost se NE primenjuju:

 • Čiste edukativne i administrativne aktivnosti u naučnim institucijama;
 • Umetničke aktivnosti u umetnosti ili zanatstvu;
 • Događaji kao što su raznovrsnost, ples i cirkuske predstave ili posredovanje;
 • Umetnici;
 • Čiste laboratorijske aktivnosti bez naučnih zahteva.

Takođe je važno napomenuti da su internacionalno priznati istraživači, ostali naučnici i istraživači, kao i naučnici i istraživači kao ključna radna snaga IZUZETI iz zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Kao takvi, strani naučnici za boravak u Austriji su u obavezi da predaju zahtev za istraživačku vizu za rad na određenom projektu, a ne za Crveno-belo-crvenu kartu (Rot-Weiß-Rot Karte). Više informacija o ovome možete naći na sledećoj stranici.

 1. Ko može biti poslodavac istraživačima?

 1) Univerziteti i ekvivalentni istraživački objekti; kao ekvivalentni objekti se računaju svi privatni ili neprofitni privatni subjekti (npr. univerziteti primijenjenih nauka, privatni univerziteti, privatni naučni instituti), koji imaju za cilj dalji razvoj nauke i istraživanja u Austriji;
2) Svaka privatna kompanija, ako je zaposlenost istraživača u okviru operativne svrhe naučnog istraživanja; kompanija ne mora da ima sopstveno istraživačko odeljenje.

 1. Šta predstavlja sporazum o preuzimanju istraživača (Aufnahmevereinbarung)?

Jedan od preduslova za dobijanje istraživačke vize je zaključak sporazuma o preuzimanju istraživača (Aufnahmevereinbarung) sa sertifikovanom institucijom poslodavca. Spisak sertifikovanih institucija možete naći na sajtu ministarstva unutrašnjih poslova.

Važno je napomenuti i postojanje institucija kojima nije potrebna sertifikacija, a koje su zahvaćene ovim sporazumom. Listu ovih institucija možete naći ovde.

Pre završetka sporazuma o preuzimanju, istraživačka ustanova je obavezna da ispita kvalifikacije istraživača za konkretni istraživački projekat.
Sporazum o preuzimanju istraživača u sebi sadrži:

 1. Ugovorne strane;
 2. Svrha, trajanje, obim, finansiranje konkretnog istraživačkog projekta,
  kao i
 3. Mesečna bruto naknada ili ekvivalentni dohodak (npr. stipendija), koja ne sme biti manja od 900 evra na mesečnom nivou.

Formular ovog sporazuma možete naći na sledećoj stranici.

Ovaj dokument se može izdati do 2 godine važenja ali se najobičajeno izdaje sa važenjem od godinu dana.

 1. Potrebna dokumenta
 • Ispunjen formular;
 • Jedna aktuelna (ne starija od 6 meseci) fotografija (3,5 x 4,5 cm);
 • Važeći biometrijski pasoš;
 • Kopija trenutne vize (ukoliko je posedujete);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Potvrda o nepostojanju kredita (Kreditschutzverband-KSV). Ovu potvrdu možete naručiti onlajn;
 • Sporazum o preuzimanju (Aufnahmevereinbarung);
 • Prijava boravka u Austriji (Meldezettel);
 • Ugovor smeštaja;
 • Izvod iz banke o stanju na računu za određeni iznos. Iznos potrebnog novca na računu se izračunava tako što se iznos plate na godišnjem nivou oduzme od visine kirije na godišnjem nivou i podeli sa 12.

Svi dokumenti su obavezni da se predaju u originalu i kopiji. Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju se prevesti i overiti. Kopije zadržava magistrat za svrhe izrade vize. Zahtev za izdavanje istraživačke vize je preporučljivo predati na vreme i najkasnije 3 meseca pre planiranog početka rada. Cena pri podnošenju zahteva iznosi 200 evra a pri preuzimanju vize 20 evra. Zahtev se predaje u magistratu MA35 na adresi Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

Napomena: u određenim slučajevima se mogu zatražiti dodatna dokumenta kao što su izvod o nekažnjavanju u matičnoj zemlji i Austriji (ukoliko ste već živeli u zemlji), kao i potvrda o državljanstvu. Ona se mogu dostaviti magistratu putem pošte, mejla ili faksa, o čemu ćete svakako biti obavešteni nakon obrade dokumenata nakon predaje zahteva.

 1. Uslovi i ostale informacije

Važno je napomenuti da se viza ovog tipa može izdati studentima na doktoratu u svrhu istraživanja na određenom projektu. Istraživačka viza se izdaje na godinu dana nakon čega ju je potrebno produžiti. Za produženje vize su potrebna dokumenta predata pri prvom podnošenju.

Istraživači koji su posedovali istraživačku vizu najmanje 2 godine mogu predati zahtev za Crveno-belo-crvenu karticu plus (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), nakon čega im se omogućava neograničen pristup radnom tržištu. Detaljnije informacije o istraživanju u Austriji, kao i o istraživačkoj vizi možete naći na sledećoj stranici.

Želimo vam puno sreće!

Vaš OSSI Beč