Koregistracija – Kako polagati ispit na drugom univerzitetu?

 

Verovatno vam je već poznato da je u okviru većine bečelor i master studijskih programa predviđeno ostvarivanje određenog broja ECTS bodova polaganjem izbornih predmeta i veština (Soft skills). Osim toga, postoje određeni bečelor i master studijski programi kod kojih se, osim predviđenog minimuma, veći obim nastave bazira na slobodnom izboru sadržaja od strane studenata.

Ono što manji broj studenata zna i koristi je njihovo pravo da izborne predmete polažu na bilo kom univerzitetu. Dakle, kada je reč o izbornim predmetima, na osnovu važećih austrijskih propisa, kako i sam naziv govori, student ima veoma široku slobodu izbora. Nije neophodno da se ograničavate na ponuđenu listu izbornih predmeta na sopstvenom univerzitetu. Korisnicima ovog prava nudi se veća mogućnost izbora, kao i prilika da steknu određena znanja iz oblasti koje su slične, ili pak potpuno različite od njihovog matičnog studijskog programa. Kao izborni predmet možete polagati i predmet koji je klasifikovan kao obavezan na nekom drugom studijskom programu. Takođe, pravo koregistracije može pomoći pojedincima da polože neki od obaveznih ispita, u slučaju kada je ispit istog ili dovoljno sličnog sadržaja ponuđen na još nekom studijskom programu, nekog drugog univerziteta.

Ukoliko je ispit koji želite da polažete sastavni deo nekog od studijskih programa univerziteta koji već pohađate, procedura je potpuno jednostavna i bez bilo kakvih administrativnih poteškoća. Najčešće je potrebno samo da posredstvom internih univerzitetskih komunikacijskih mreža, koje već koristite za sopstvene studije, prijavite ispit na drugom fakultetu.

Da biste kao izborni predmet pohađali i polagali neki od onih koji su ponuđeni na studijskim programima drugih univerziteta, potrebno je da sprovedete veoma jednostavan proces koregistracije. Dakle, studirate na primer na Univerzitetu u Beču, a želite da položite par izbornih predmeta na Ekonomskom univerzitetu (WU). Sve što treba da uradite je da nakon kontaktiranja nadležne studentske službe, popunite uobičajenu „online“ aplikaciju za univerzitet na kojem se želite koregistrovati te dostavite aktuelni „Studienblatt“ i „Studienbestätigung“. Time stičete pravo pohađanja nastave te, nakon ispunjenih predispitnih obaveza (ukoliko u datom slučaju postoje), imate pravo polaganja ispita na predmetnom univerzitetu. Važno je još napomenuti da je postupak potpuno besplatan, uz pretpostavku da ste adekvatno upisani (prijavljeni na aktuelni semestar) na matičnom studijskom programu. Ponovna koregistracija u toku nekog narednog semestra, na univerzitetu na kojem ste pretodno već bili koregistrovani, još je jednostavnija, jer nije neophodno ponovno popunjavanje „online“ aplikacije. Posle uspešnog polaganja ispita na drugom univerzitetu, matičnoj visokoškolskoj ustanovi potrebno je dostaviti predviđenu dokumentaciju, kako bi predmetni ispit bio adekvatno zaveden u vašoj dokumentaciji.

Koristite sva raspoloživa prava i mogućnosti kako bi proširili svoje vidike i stekli najvažniji kapital – znanje.

Ukoliko se odlučite za proces koregistracije, želimo vam mnogo sreće!

Vaš OSSI Beč