Postupak nostrifikacije diplome

Nostrifikacija diplome iz Srbije se može obaviti na dva načina. Prvi je sa olakšicama, na osnovu bilateralnog sporazuma i drugi, klasični, koji podrazumeva nostrifikaciju u odgovarajućoj obrazovnoj instituciji. U oba slučaja prvi korak je uspostavljanje kontakta sa službom ENIC NARIC u Austriji, koja će dati infor­macije o kasnijem postupku.

  • Ubrzani proces nostrifikacije 

Između Austrije i SFR Jugoslavije je 27. januara 1979. godine potpisan sporazum o međusobnom priznavanju akademskih titula. Sporazum su nasledile sve zemlje bivše Jugoslavije.

Akademski stepeni odnosno diplome, za smerove koji su navedeni u ovom tekstu, priznaju se na temelju recipročnosti kao potpuno ravnopravne. Imaoci nekog srpskog akademskog stepena, koji su navedeni u ovom tekstu, stečenih na osnovu smerova u Srbiji, moraju se primiti nepo­sredno bez dodatnih i dopunskih ispita, u cilju pripremanja doktorata, na univer­zitet u Austriji na kome su organizovane studije za taj doktorat.

Prijem na ove studije obavlja se u okviru raspoloživih mesta i za to je potrebno da se, pored podnošenja odgovarajućih diploma ili visokoškolskih svedočanstava, pruži samo još dokaz o poznavanju od­govarajućeg jezika u dovoljnoj meri. Prema tom sporazumu, sledeće akademske titule se priznaju u brzom postupku, bez dugog čekanja i diferencijalnih ispita, ali i garantuju upis na univerzitete u Aus­triji bez dodatnih ispita. Nostrifikacija prema ovom sporazumu je besplatna i za sam proces nije potrebno dostaviti diplomu o poznavanju nemačkog jezika.

Studijski programi koji su ravnopravni:

 

Akademske studije u Austriji

Akademske studije u Srbiji

Alte Geschichte und Altertumskunde Istorija
Anglistik und Amerikanistik – Studienzweig Anglistik und Amerika-nistik Engleski jezik i književnost
Architektur Arhitektura
Bauingenieurwesen Građevinarstvo
Bergwesen Rudarstvo
Biologie Biologija
– Studienzweig Botanik
– Studienzweig Zoologie
– Studienzweig Mikrobiologie
Chemie Hemija
– Studienzweig Chemie
Elektrotechnik Elektrotehnika
Erdwissenschaften Geologija
– Studienzweig Geologie
– Studienzweig Technische Geologie
Forst- und Holzwirtschaft Šumarstvo
-Studienzweig Forstwirtschaft
Forst- und Holzwirtschaft Drvna industrija
Studienzweig Holzwirtschaft
Französisch Francuski jezik i francuska književnost
Studienzweig Französisch
Geographie Geografija
– Studienzweig Geographie
Geschichte Istorija
– Studienzweig Geschichte

 

Hüttenwesen Metalurgija
Italienisch Italijanski jezik i italijanska
– Studienzweig Italienisch književnost
Klassische Philologie – Griechisch Klasična filologija
– Studienzweig Klassische Philologie –
Griechisch
Klassische Philologie – Latein Klasična filologija
– Studienzweig Klassische Philologie –
Latein
Landwirtschaft Poljoprivreda
– Studienzweig Agrarokonomik – Usmerenje agroekonomija
Landwirtschaft Poljoprivreda
– Studienzweig Pflanzenproduktion –    Usmerenje proizvodnja bilja-    Usmerenje ratarstvo-    Usmerenje voćarstvo i vinogradarstvo
Landwirtschaft Poljoprivreda
– Studienzweig Tierproduktion – Usmerenje stočarstvo
Lebensmittel- und Gärungstechnologie Tehnologija životnih namirnica i vrenja
Mathematik Matematika
– Studienzweig Mathematik
Maschinenbau Mašinstvo
Musikwissenschaft Muzikologija i etnomuzikologija
Physik Fizika
– Studienzweig Physik
Psychologie Psihologija
Sprachwissenschaft Lingvistika
– Studienzweig Indogermanistik
Technische Chemie Hemijska tehnologijaOpšta hemijska tehnologija (bez usme-renja)

Usmerenje anorganska tehnologija Usmerenje organska tehnologija Usmerenje hemijsko inženjerstvo i pro­cesno inženjerstvo

Technische Mathematik Tehnička matematika
Technische Physik Tehnička fizika
Vermessungswesen Geodezija
– Studienzweig Landvermessung und
Ingenieurgeodasie

Za sledeće smerove nije moguće uraditi nostrifikaciju, ali se obavezuju univerziteti da studente sa stečenim diplomama u Srbiji prime bez dodatnih ispita.

Akademske studije u Austriji

Akademske studije u Srbiji

Pädagogik Pedagogija
Publizistik- und Kommunikationswi­ssenschaft Novinarstvo

Od dokumentacije je potrebno pripremiti:

a)   Biografiju (sa stavkama dosadašnje edukacije);

b)   Izvod iz matične knjige rođenih (+prevod) ili internacionalni izvod;

c)    Potvrda o državljanstvu (+prevod) ili pasoš;

d)  Izvod iz knjige venčanih (u slučaju promene prezimena);

e)   Diploma srednje škole (+prevod);

f)  Spisak položenih predmeta sa ocenama ili indeks (prevod nije potreban);

g)   Diploma – original (+ prevedena kopija);

h)  Popunjen formular.

 

*Stavke b) – f) možete podneti kao originale ili overene fotokopije.

*Stavka g) se mora podneti u originalu i ostaje u Ministarstvu Austrije dok se ne obavi proces nostrifikacije. Procedura za one čije se titule nalaze na listi, čekaju od dve nedelje do mesec dana.

Prevodi mogu biti na engleskom ili nemačkom jeziku. Preporuka je napraviti fotokopije svih dokumenata. Dokumentacija se predaje utorkom i četvrtkom od 9:00 do 12:00 časova. /

Gospođa zadužena za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Sloveniju:

Dr. Theresia Wakounig

theresia.wakounig@bmwfw.gv.at

Tel. +43 (1) 53120/5928

Fax. +43 (1) 53120/99/5928

Federal Ministry of Science and Research

Teinfaltstraße 8, 3.sprat, broj kancelarije 360, A-1010 Wien

 

Za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku:

Mag. Marijana Saraf

marijana.saraf@bmwfw.gv.at
Tel. (0043/1) 53120/5922

Fax (0043/1) 53120/99/5922

Prilikom nostrifikacije ne možete dostaviti potvrdu da ste diplomirali, već isključivo originalnu diplomu.

  • Standardni proces nostrifikacije 

Ukoliko se vaše akademsko zvanje na nalazi na spisku za ubrzani proces nostrifi­kacije, a želja vam je nastavak školovanja u Austriji, nikakva nostrifikacija nije potrebna, čak iako ste završili program po starom sistemu u Jugoslaviji i nemate ESPB za predmete koje ste pohađali.

Pre nego što počnete sa procesom, potrebno je da proverite da li vam je nos­trifikacija zaista potrebna. Nostrifikacija za neka zanimanja uopšte nije nužna, tj. zavisi od poslodavca. Na osnovu člana 88. Univerzitetskog Akta 2002. osobe koje poseduju akademsko zvanje, dobijeno od strane priznate visokoobrazovne institucije u inostranstvu (Srbiji) mogu koristiti svoje zvanje u Austriji u obliku, u kakvom im je ta institucija dodelila.

Drugim rečima, ako na svojoj diplomi imate npr. zvanje Dipl. biol., kao takvo imate pravo koristiti i u Austriji. Takođe, treba imati u vidu da ovom procedurom relevantna akademska institucija može dodeliti veći broj diferen­cijalnih ispita, pa je često bolje rešenje upisivanje master studija, jer u tom slučaju broj diferencijalnih ispita ne sme premašiti 60 ESPB bodova. Dalje uslove nostrifikacije određuje relevantna obrazovna institucija, ali univerzalno je potrebna i diploma o poznavanju nemačkog jezika na B2 nivou.

Ukoliko je nostrifikacija cilj, ENIC NARIC je prvi korak!

Dokumenta koja je neophodno poslati (preporuka je elektronskim putem):

a)   Popunjen obrazac;

b)   Diploma sa prevodom (engleski ili nemački);

c)  Dodatak diplomi;

d)  Potvrda prijave boravka (Meldezettel).

Od ENIC NARIC službe dobijate informaciju koje obrazovne institucije u Aus­triji su odgovorne za nostrifikaciju vaše diplome.

Po dobijanju odgovora od strane ENIC NARIC službe, možete stupiti u kontakt sa relevantnim obrazovnim institucijama koje će vam dati uputstva šta od dokumentacije je potrebno podneti. Cena nostrifikacije u ovom slučaju iznosi 150€.

 

Želimo vam puno sreće pri nostrifikaciji diplome!

Vaš OSSI Beč