Стицање права на боравишну дозволу у Аустрији је, између осталог, могуће на основу:

  1. спајања породице
  2. квалификације (посебно се односи на високо квалификоване, као и осталу кључну радну снагу и дефицитарни стручни кадар)

Више информација можете пронаћи на интернет-страници Саветовалишта за мигранте у Бечу.

За добијање црвено-бело-црвене картице (Rot-Weiss-Rot-Karte) је неопходно конкретно радно место и за то одговарајућа квалификација, као и испуњени општи услови за боравак. Признавање стручних квалификација стечених у иностранству је у Аустрији законом регулисано. То се нарочито односи на занимања уређена законом (reglementierte Berufe). Таква занимања подразумевају одређено стручно образовање, а то је и случај са делатностима из области здравства.

ЗАНИМАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

Образовни профил „дипломирана/и медицинска сестра/техничар“ је најсличнији овдашњем занимању Diplomierte/r Gesundheits- und KrankenpflegerIn.

 

Обављање делатности из области здравствене неге је регулисано законом о здравственој нези (GuKG). Медицинска сестра/техничар мора да има одговарајуће образовање стечено у Аустрији или, уколико је стечено у иностранству, мора бити признато у Аустрији.

На основу недавно спроведене образовне реформе у области здравствене неге, новост је да ће убудуће постојати три занимања: помоћна нега (Pflegeassistenz), стручна нега (Pflegefachassistenz) и дипломирана/и медицинска сестра/техничар (Diplomkrankenpflege). При томе, образовање за помоћну стручну неговатељицу/неговатеља траје две године, као и припрема за обављање самосталних радних задатака, односно преузимање једног дела задатака које су до сада обављале само дипломиране/и медицинска сестре/техничари.

НОСТРИФИКАЦИЈА

Први корак је подношење захтева за нострификацију у надлежној Покрајинској управи за здравство. Услов да се омогући нострификација на нивоу Diplomkrankenpflege је, да је квалификација стечена у оквиру редовног школовања на високој струковној школи и да је у матичној земљи положен државни/стручни испит после приправничког стажа.

www.migrant.athttp://www.anlaufstelle-anerkennung.at

Обраду захтева за нострификацију и издавање одлуке о нострификацији (Bescheid) обавља служба Покрајинске владе. Контакте надлежних служби у свим аустријским покрајинама можете наћи овде 

У Бечу је то МА 40.

Одлуком се прописује теоријски и практични део наставе који се путем испита мора надокнадити. Припрему за испите нуде нострификациони курсеви у школама за здравствену негу и ти курсеви се плаћају. На пример, у Бечу су то: www.vinzentinum-wien.at/index_html?id=64 и http://www.wienkav.at/kav/ausbildung/allgemein/akh/ZeigeText.asp?ID=37548 

Првенствено на шта треба скренути пажњу је да је за успешно похађање нострификационог курса неопходно добро познање немачког језика, јер  се испити полажу усмено пред комисијом.

После пријема у једну од школа се може поднети захтев за издавање боравишне дозволе за ученике (Aufenthaltsbewilligung – SchülerIn– “школска виза”) која омогућава ограничено право рада у Аустрији.

Одлука о нострификацији по правилу садржи и пасус који указује на могућност запослења у области помоћне неге (Pflegeassistenz) и то у трајању од најдуже две године од датума издавања одлуке. Заснивање радног односа у области помоћне неге је могуће само уколико особа има право рада у смислу закона о запошљавању странаца.

Уколико постоји конректно радно место, особа која поседује “школску визу” може да ради десет сати (убудуће 20 сати) седмично. За то је потребно да будући послодавац поднесе захтев за издавање дозволе за запошљавање (Beschäftigungsbewilligung) у надлежном АМС-у.

У случају да нострификација није могућа, размотрите могућност подношења захтева за признавање дипломе на нивоу стручне неге – Pflegefachassistenz (услов је да је квалификација стечена у оквиру редовног школовања и да је положен стручни испит).

ЦРВЕНО-БЕЛО-ЦРВЕНА КАРТИЦА (Rot-Weiss-Rot Karte)

Диплома је нострификована тек пошто су успешно положени сви прописани испити и обављена пракса. Тиме се стиче звање Diplomierte/r KrankenpflegerIn. Са нострификованом дипломом је могуће тражити послодавца у Аустрији и након тога се може поднети захтев за издавање RWR карте за дефицитарна занимања, односно за осталу кључну радну снагу (sonstige Schlüsselkräfte)). RWR картом се остварује право насељавања и рада. Даље информације о могућностима насељавања можете наћи на заједничком порталу Министарства рада и Министарства унутрашњих послова

Diploma je nostrifikovana tek pošto su uspešno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa. Time se stiče zvanje Diplomierte/r KrankenpflegerIn. Sa nostrifikovanom diplomom je moguće tražiti poslodavca u Austriji i nakon toga se može podneti zahtev za izdavanje RWR karte za deficitarna zanimanja, odnosno za ostalu ključnu radnu snagu (sonstige Schlüsselkräfte). RWR kartom se ostvaruje pravo naseljavanja i rada. Dalje informacije o mogućnostima naseljavanja možete naći na zajedničkom portalu Ministarstva rada i Ministarstva unutrašnjih poslova.

С обзиром да се законска регулатива често мења, препоручујемо да правовремено конктактирате надлежне установе или саветодавне службе.

Медијски сектор
ОССИ – Беч

Medijski sektor

OSSI Beč