Šta je to motivaciono pismo? Gde početi? Šta napisati? Šta ne napisati? Ako ste i kada neko od ovih pitanja postavili sebi, nastavite da čitate ovaj tekst i naćićete savete i ideje u vezi sa ovim pitanjima.

Motivacionopismo (Motivational Letter, Cover Letter, Personal Statement, Personal Letter) je propratnidokumentkoji se obično, uzbiografiju, šaljepriprijavizaposao, fakultetilistipendijui, kaotakvo, ono je veomavažankorak u procesuprijavljivanja. Ono vam omogućava da predstavite sebe u najboljem svetlu, da ostavite lični pečat i da se izdvojite od drugih. Kvalitetno motivaciono pismo uvećava šanse za uspeh i dobijanje posla, prakse ili uvećava šanse da budete primljeni na studijski program za koji se prijavljujete.

 

Forma

Kao što je jasno iz samog naziva ovog žanra, motivaciono pismo je u formi pisma. Preciznije, motivaciono pismo treba da ima jasan uvodni pozdrav, kao na primer:

 

  • Poštovani,

(u slučaju da ne znate kome pišete)

  • Poštovanigospodine/gospođoPrezime,

(u slučaju kada znate kome se obraćate)

Pismo bi trebalo da se završava sa:

  • S poštovanjem,

ImePrezime

 

U zaglavljupisma, u desnomgornjemuglu bi trebalo da upišetesvojeimeiprezime, adresu, e-mail adresuibrojtelefona. U suprotnomugluobičnotreba da stojeinformacijeposlodavcailiustanove u kojoj se prijavljujetezapoziciju.

 

Pored ovoga, trebaobratitipažnju da font pismabudepregledan, da proredtekstabudelakzacitanjei da suparagrafijasnoilepoorganizovani. U ovom slučaju, prezentacija je sve.

 

Stil

Stil motivacionog pisma bi trebalo da bude formalan, ali ipak treba biti umeren, ne treba preterivati u formalnosti. Piše se u prvom licu jednine, za razliku od biografije koja se piše u trećem licu jednine. Bitno je napomenuti da, imajući u vidu da pismo služi da vas predstavi u najboljem svetlu, treba da obratite posebnu pažnju na gramatiku, interpunkciju i pravila pravopisa.

 

Sadržaj

Pre same prijave najbolje bi bilo proučiti firmu u kojoj se prijavljujete za posao, univerzitet na kom želite da studirate ili instituciju od koje želite da dobijete stipendiju. Trebalo bi da imate ideju o viziji institucije, njihom ciljevima i sl. Potom je jako bitno izučiti sam oglas. Oglas traba da vam obezbedi smernice i da vam služi kao vodič pri pisanju motivaciong pisma. U oglasu su jasno izraženi potrebni kvaliteti i kvalifikacije kandidata, stoga je bitno da u vašem pismu jasno stavite do znanja da vi posedujete upravo te kvalitete i kvalifikacije.

Uvodni paragraf motivacionog pisma bi trebalo da sadrži uopštene informacije kao npr. razlog zbog kog pišete, način na koji ste saznali za poziciju, i na kraju treba naglasiti za koju poziciju se prijavljujete. Ovde bi trebalo pokazati motivaciju, i zainteresovanost.

U drugom paragrafu bi trebalo da detaljnije opišete tok vaše edukacije, stečena iskustva, i veštine koje posedujete. Bitno je da u ovom delu uključite samo ona iskustva, veštine i znanje koji su relevanti za poziciju za koju se prijavljujete. Sva ostala iskustva, veštine i sl. treba da se nalazi u vašoj biografiji, ali nije od velikog značaja da bude uključeno u motivaciono pismo ako nije u vezi sa pozicijom za koju aplicirate. Takođe je bitno povezati sva iskustva sa pozicijom za koju aplicirate, tj. treba jasno objasniti kako vam stečeno znanje ili veština koju posedujete  može biti od koristi na tom budućem radnom mestu i kako vaše iskustvo moze unaprediti rad te institucije. Ovde je važno pokazati motivisanost, posvećenost i interesovanje. Glavni cilj treba da vam bude da istaknete sebe i svoje kvalitete, ali treba biti umeren.

Treći paragraf bi trebalo da iskoristite da ubedite poslodavca da ste prava i nezamenljiva osoba za posao i da pokažete kako možete da pomognete kompaniji da poboljša svoje poslovanje. U slučaju prijave za fakultet ili stipendiju treba da pokazete zasto bas vama treba da se dodeli mesto ili sredstva, i kako stečena znanja planirate da iskoristite npr. iskoristiti znanje za unapređenje svoje zajednice. Bitno je staviti do znanja da imate cilj i ideje, i da ste posvećeni.

U završnom paragrafu treba da se zahvalite za odvojeno vreme i da stavite do znanja da li, i kada ste dostupni za intervju.

Motivaciono pismo je prilika svakog kandidata da se istakne iz mora drugih aplikanata, kao i prilika da se pokaže motivisanost i svrha. Činjenica je da nema savršenog modela za pisanje motivacionog pisma, ono što je najbliže idealnom motivacionom pismu jeste odgovoriti na sve zahteve poslodavca. Istražite, dobro se pripremite, odvojite vreme za pisanje i na sigurnom ste putu da dobijete posao iz  snova, upišete studijski program ili dobijete stipendiju koju želite!

 

 

Novinarski tim OSSI – Beč,

Jelena Stajić